Kooli pidaja esindaja - direktor Anu Saar

Õppenõukogu esindaja - Irma Tooming

Lasteasutuse esindaja - Tiia Toomsoo

Lasteasutuse vanemate esindajad - Relika Ivask, Katrin Reimo, Tiia Juus (hoolekogu sekretär)

Kooli õpilaste vanemate esindaja - Elina Pata (hoolekogu esimees), Elo Nõmm, Maret Tammleht

Kooli õpilaste esindaja - Kristo Pata

Valla esindaja - Loit Kivistik

 

 

Hoolekogu koosolekute kuupäevad ja päevakorrapunktid.

19.03.2018 Nr 4

PÄEVAKORD

1. Lasteaia toiduraha ja kohamaks

2. Muudatused hoolekogu liikmete hulgas

3. Jooksvad küsimused

19.02.2018 Nr 3

PÄEVAKORD

1. Õuesõppe vahendite soetamine-ideed/projektid .

2. Ülevaate saamine õppe-  ja kasvatustegevusest.

3. Avatud uste päev (kas teeme ja kuidas?)

4. Muud vajadusest tulenevad tegevused.

30.11.2017 Nr 2

PÄEVAKORD

1. LA kodukord (seoses koolitusel osalemisega ja teatud info muutustega uuendatud )

2.  LA tegevuste mitmekesistamine

3.           2018 a. eelarve tutvustus

4.            Jooksvad küsimused

04.09.2017 Nr 1

PÄEVAKORD

1.            Holstre kooli õppekava kinnitamine

2.            LA tegevuskava 2017-2018 a.

3.            Kooli üldtööplaaniga tutvumine

4.            Hoolekogu töökava kinnitamine

5.            Info Erich Alvar Ramcke õppes osalemise planeerimise kohta

07.08.2017 Nr 5

PÄEVAKORD

1.            Tööplaani koostamine

12.06.2017 Nr 4

PÄEVAKORD

1.            Holstre kooli 1. Klassi õpilase Erich Alvar Ramcke käitumisprobleemid.    

2.            Jooksvad küsimused.

3.            2017/2018. Õppeaasta tööplaani kava.

 

27.03.2017 Nr 3

PÄEVAKORD

1.            Ekoolilt üleminek Studiumile.   

2.            Õppeaasta jagamine trimestriks ja 5 koolivaheaega.

3.            Maavalitsusest järelevalve Holstre koolis 28.03.2017.

4.            Jooksvad küsimused.

01.11.2016 Nr 2

PÄEVAKORD:

1.            Hoolekogu kooseis ja kooseisust loobumis soov

2.            Hoolekogu esimehe, aseesimehe, protokollija kinnitamine

3.            Holstre kooli arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

4.            Suvelasteaia lahtiolek Holstre kooli 2017 aasta suvel- direktor

26.09.2016 Nr 1

PÄEVAKORD

1.            Hoolekogu arengu- ja tegevusplaani tutvustamine, täiendamine.   

2.            Pingid koridori.

3.            Hoolekogule raha eraldamine.

4.            Õpilaste premeerimine.

5.            Joogivesi ja õpikute puudumine.

6.            Vahetundide sisustamine.

7.            Hoolekogu tegevuskava

22.03.2016 Nr 5

PÄEVAKORD

1.            Suvine hoolekogu liikmete väljasõidu plaan, kas Soomaale või Ruhnu saarele või Vormsi saarele ja Haapsalu.

2.            Meie murelapsed.

3.            Jooksvad küsimused

30.12.2015 Nr 4

PÄEVAKORD

1.            Viljandi Vallavolikogu on oma istungil algatanud hariduse arengukava koostamise, mille eesmärgiks on valdkonna 2015-2019.a. tegevusplaani väljatöötamine.

Alapunkt 1.8 käsitleb koolihariduse jätkumise võimalusi valla väiksemates koolides.

Hoolekogu esitab Pöördumise Viljandi valla valitsuse ja volikogu poole Holstre kooli säilitamise vajalikkusest tulevikus ja soovime selle teema arutelus osaleda.

2.            Vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine.

3.            Jooksvad küsimused.

4.            Maikuus ootame külalisi kooli, kes osalevad Erasmus+ BEST projektis.

10.11. 2015 Nr 3

PÄEVAKORD:

1.            Hoolekogu liikmete koolitundide külastus

2.            Hoolekogu tööplaan

3.            Muud päevakorralised küsimused

     
05.11.2015 Nr 2

PÄEVAKORD

1.            Reedel, 13.novembril toimub õppepäev Tallinnas

2.            Söömiskultuur meie kooli sööklas

3.            Hoolekogu töökava 2015-2016 õppeaastaks

4.            Holstre Kooli lasteaiarühma kodukord

5.            Holstre lasteaia õppekava

6.            Muud päevakorralised küsimused

07.10.2015 Nr 1

PÄEVAKORD

1.            Hoolekogu päevakorra kinnitamine

2.            Hoolekogu esimehe tagandamine hoolekogu esimehe kohalt ning hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

3.            Arengukava 2015-2017 kinnitamine

4.            Holstre lasteaiarühma “Mõmmik” ja ´´Karukell´´ turvalise ja tervisliku keskkonna riskianalüüsi tutvustamine

5.            Plaanid 2015/2017 õppeaastaks

6.            Muud päevakorralised küsimused

 

 

Holstre Kooli hoolekogu töökava 2017/2018 õ.a.

August

Hoolekogu tegevuse kokkuvõte 2016/2017 õ.a.

Uue kooliaasta alguse korraldusega tutvumine, korrastatud õppekava kinnitamine

Üldtööplaaniga tutvumine (õ.a. 2017/2018)

Hoolekogu töökava kinnitamine

September/oktoober

Pikapäeva, huviringide tööga tutvumine

Hoolekogu enda töö tutvustamine lastevanemate koosolekul, kooseisu ülevaatamine

Koolitundide külastus (aastaringselt)

Aitata kaasa õpetajate päeva korraldamisel (mõtted kuidas õpetajatele päev eriliseks teha)

Kooli eelarvesse 2018 mõtteid

Kooli vilistlaspeo korraldamiseks mõtteid, tegevusi ja sponsorite otsimine. Hoolekogust üks liige vilistlaskogusse korraldus komiteesse.

November/detsember

Kuidas kaasata LA-da veel kooli tegevustesse. LA tegevuste mitmekesistamine.

Suvelasteaia lahtioleku arutelu

Jaanuar/veebruar

Õuesõppe vahendite soetamine ideed/projektid

Jooksvalt ülevaate saamine õppe- ja kasvatustegevusest.

Avatud uste päev (kas teeme ja kuidas?)

Muud vajadusest tulenevad tegevused

Märts/aprill

Õueala talgupäev koos pereseltsiga

Jüriööjooks , enne tegevused lastele (ideed mis tegevused oleks sellel aastal)

Rahuloluküsitluse läbiviimine koolis (teema valik vastavalt vajadusele)

Mai/juuni

Rahulolu küsitluses osalemine/analüüs

Aasta õpetaja kandidaadi esitamine (tuleks rahulolu küsitlusest välja)

Kokkuvõte 2017/2018 õppekasvatus tööst, ettevalmistused sügiseseks vastuvõtuks.