Õpilase käitumise ja hoolsuse hindamine ning lapsevanemale kirjaliku tagasiside andmise kord

 

Käitumise hindamise aluseks on Holstre Kooli kodukorras esitatud nõuete täitmine.

Käitumist hinnatakse trimestri kokkuvõtteks hindega „hea“, „rahuldav“ või „mitterahuldav“.

Hindega „hea“ hinnatakse, kui õpilane käitub on üldtunnustatud käitumisnorme ning kooli kodukorras esitatud nõudeid arvestavalt nii õppeprotsessis kui tunnivälises tegevuses.

Hindega „rahuldav“ hinnatakse, kui õpilase käitumises esineb eksimus üldtunnustatud käitumisnormide või kooli kodukorra nõuete osas.

Hindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilase käitumist, kui see on pidevalt kaasõpilasi jt koolikeskkonnas olijaid häiriv, neid ja/või nende vara kahjustav.

Käitumise ja hoolsuse kohta annab klassijuhataja iga trimestri keskel (hinnetelehel) ning trimestri lõpul kirjalikku sõnalist tagasisidet õpilasele ja tema seaduslikule esindajale e-kooli kaudu.

Tagasisides kirjeldatakse õpilase käitumise/hoolsuse tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning edaspidiseid tegevusi, mis toetavad õpilase käitumise/hoolsuse kujunemist. Kui õpilase seaduslik esindaja soovib tagasisidet mingil teisel viisil, siis teeb ta klassijuhatajale kirjaliku avalduse, kuhu märgib, millisel viisil ta tagasisidet soovib.