Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU

 1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
 2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
 3.  Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

HOLSTRE KOOLI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2021/2022

16. september 2021

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2022 aasta eelarve tutvustamine
 3. Õpilasele (8.klass, keeleõpe) vajadusest tingitud kohandatud õppe korraldamine.
 4. Täiendava õppetöö lõpetamine ja õpilase üle viimine 9.klassi.

18. oktoober 2021

 1. Loovtööde teemad ja ajakava kinnitamine
 2. Õpiabi-,pikapäevarühma ja  logopeedi tundidesse ja individuaalõppele viidavate õpilaste nimekirjade arutelu (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 3. Õpetajate konsultatsiooniaegade ajad
 4. Ainepassid                   

29. november 2021

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte I trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)

24. jaanuar 2022

 1. II poolaasta ürituste plaani ülevaatamine ja kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. 9.klassi valikeksmi kinnitamine
 3. Dokumentide kinnitamine

14. märts 2022

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril
 2. Tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele (Holstre Kooli õppekava kk. Nr  1-1/1  04.09.2017  p. 2.5)
 3. 7. ja 8. klassile tasemetööde määramine.

24. mai 2022

 1. 9.kl eksamitele lubamine
 2. Tublid õppurid vallavanema vastuvõtule

06. juuni 2022

 1. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte III trimestril
 2. Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte õ.a. 2012/2022
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

15. juuni 2022

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)

29.august 2022

 1. 2012/2022 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 2. Õppe –ja kasvatustöö eesmärgid 2022/2023 õa. (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
 3. Trimestri aegade kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks (Holstre kooli õppekava üldosa)
 4. Holstre Kooli 2022/23 õa üldtööplaani kinnitamine (´´Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord´´ HT ministri määrus nr 44 23.08. 2010 §2 lg2)
Avaldatud 07.10.2019. Viimati muudetud 05.10.2021.