Lasteaia kodukord

Kodukord PDF

 

Holstre lasteaia kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

ÜLDSÄTTED

Lasteaed on avatud 07.30-18.00

Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist st. kell 17.45 , et lapsevanemal oleks piisav aeg õpetajaga informatsiooni vahetamiseks ning lapsel aeg iseseisvaks riietumiseks. Lasteaia uksed suletakse kell 18.00.

 

 • Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.
 • Koolivaheaegadel on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu
 • 1. juuni – 31. august on lasteaias suverühm. Suvepuhkuse aeg, kui lasteaed on suletud, teatatakse igal aastal enne suvelasteaia avalduste esitamist. Suvelasteaia teenust pakuvad siis lahti olevad Viljandi valla teised lasteaiad.
 • Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud kolme tunni võrra jõululaupäevale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale eelneval tööpäeval.
 • Lasteaias toimub õppe-kasvatustöö eesti keeles.
 • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga vastavuses olev lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad/õppekavad ja nädalaplaan.
 • Lisaks rühmade pedagoogilisele personalile toetavad laste õppe-kasvatustööd muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja eripedagoog.

 

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

 • Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, mis lapse individuaalsust arvestavalt jääb soovitavalt 1-2 nädala vahemikku.
 • Enne esmakordset lasteaeda tulekut külastab lapsevanem lapsega perearsti.
 • Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest.
 • Esmakordselt lasteaeda tulles täidab lapsevanem avalduse enda ja lapse andmete kohta vastavalt lasteaia avalduse vormile.
 • Kontaktandmete muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale esimesel võimalusel.
 • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava ja lasteaia lahtioleku kellaaegu.
 • Lapse hilinemisest lasteaeda või puudumisest palun  teatada e-lasteaia ELIIS kaudu, rühma telefonile/ e-postile.
 • Lapsele on väga oluline, et tema päev algaks rahulikult ja rõõmsalt. Selleks informeerib lapsevanem õpetajat lapse kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada tema päeva.
 • Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lapsega lasteaiast lahkudes, jätab rühma õpetajaga hüvasti. Hommikul ja õhtul abistab last riietumisel vanem või lapse saatja.
 • Õpetaja ei anna last kojuminekuks alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule.
 • Laps tuleb ja lahkub lasteaiast lapsevanema või tema poolt volitatud täiskasvanuga. Volitatud isiku korral teavitab lapsevanem eelnevalt rühma õpetajat kirjalikult.
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele lasteaia lahtioleku ajal, on tal kohustus teavitada sellest koheselt rühma õpetajat või juhtkonda.
 • Soovitav on, et kooliminev laps käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • Lasteaeda tulekuks ja minekuks kasutatakse koolimaja peaust.

 

RIIETUMINE

 • Laps tuleb lasteaeda puhaste, tervete riietega ning korrastatud välimusega.
 • Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid )kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
 • Lapsed ei kanna lasteaias ehteid(ketid, rippuvad kõrvarõngad vms). Rühma töötajad ei vastuta laste ehete kadumise või purunemise eest.
 • Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
 • Lapse riided ja jalanõud on märgistatud nimega (markeeritud).
 • Rühmaruumides käiakse vahetusjalanõudes, mis on heleda tugeva tallaga, libisemiskindlad, soovitavalt krõpsuga rihmikud. Kindlasti ei sobi lasteaia sisejalanõudeks nn crocsilaadsed.
 • Lapse riietusel ei tohi olla pikki nöör- paelkinniseid, sallina on vajalik kasutada kaelussalli. Jopede, kombinesoonide kapuutsid olgu trukk- kinnistega.
 • Õuesviibimise ajal, olenemata aastaajast, kannab laps alati peakatet.
 • Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad (soovitavalt labakindad; sõrmikud neile lastele, kes oskavad neid iseseisvalt kätte panna).
 • Madalama kui miinus 15°C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

 • Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus algab 09.00.
 • Õppetegevuste arv ja sisu on vastavuses Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga, Holstre lasteaia õppekavaga , lasteaia tegevuskavaga ning rühma õppekavaga ja nädalaplaaniga.
 • Õppetöö toimub valdavalt mängu kaudu.
 • Aktiivsel õppeperioodil (01.september-31.mai) on esmaspäeva hommikuks rühma nädalaplaan e-lasteaias ELIIS üleval, et lapsevanemad oleksid teadlikud nädala jooksul läbiviidavatest planeeritud tegevustest. Koolivaheaegadel ( kevadel, sügisel ja talvel) ning suvekuudel (juuni-, juuli- ja august) toimub õpitu kinnistamine. Suvekuudel on põhirõhk õuetegevustel.
 • Iga kuu sündmuste info on lasteaias stendil ja e-lasteaias ELIIS kättesaadav. Saadame ürituste info jooksvalt e-posti
 • Lasteaed tagab lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb maksimaalselt lasteaia õppe- ja kasvatustöös.
 • Lapsevanemal on õigus osaleda/vaadelda rühma-, liikumis- või muusikaõpetaja poolt läbiviidavaid tegevusi, sellest eelnevalt õpetajat teavitades.
 • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

 

TOITLUSTAMINE

 • Lasteaias on 3 toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.
 • Toitu valmistab kooli kokk. Tervisekaitse nõuetele vastavust järgib ja jälgib majandusjuhataja.
 • Lapsed söövad koolisööklas.
 • Menüü on iga rühma infostendil.
 • Keelatud on lapsele kaasa anda nätsu, pulgakommi.
 • Maiustusi tuuakse lasteaeda vaid tähtpäevadel koos rühmakaaslastega maiustamiseks.

 

LAPSE TERVIS

 • Lasteaeda võetakse hommikul vastu terve laps.
 • Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haigustunnustega last (palavik, silmapõletik, kõhulahtisus jms).
 • Rühmatöötajad ei anna lastele ravimeid. Haiget last ravitakse kodus.
 • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teiste lastega, peab ta jääma koju.
 • Kui Teie laps haigestub lasteaias, võetakse Teiega kohe ühendust, teavitatakse haigussümptomitest ning lepitakse kellajaliselt kokku , millal lapsevanem viib lapse koju või arsti vastuvõtule.
 • Lapse trauma korral lasteaias – olenevalt raskusastmest – kas kutsutakse kiirabi või antakse talle vajadusel esmaabi. Lapsevanemaid teavitatakse koheselt. Haige laps saadetakse koju või vajadusel raviasutusse.
 • Lastele annab vajadusel esmaabi rühmatöötaja või muu hetkel kohal olev isik, kes on läbinud esmaabi koolituse.
 • Lapse haigestumisel nakkushaigusesse: erinevad viirusinfektsioonid, gripp, tuulerõuged, sügelised, punetised, täid jms. tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada sellest rühma õpetajaid või lasteaia juhtkonda.

 

KOOSTÖÖ

 • Rühmades on välja pandud laste päeva, nädala tööd ja tegemised. Tutvuge nendega, sest last innustab, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.
 • Lasteaias toimuvad ettevõtmised ja üritused, iganädalane õppe- ja kasvatustegevus, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil.
 • Vähemalt 1 kord õppeaastas toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud.
 • Vähemalt 1 kord aastas toimub lapse arenguvestlus vanematega.
 • Igasuguse informatsiooni ning nõuannete saamiseks olete oodatud pöörduma rühma õpetajate, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eripedagoogi või direktori poole.
 • Infot lasteaias toimuvatest üritustest jagame lasteaia kodulehel ja e-lasteaias ELIIS.
 • Teie positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse on meeldiva ning last toetava koostöö aluseks.
 • Palume lastevanematel tutvuda Viljandi Vallavalitsuse koolieelseid lasteasutusi puudutavate õigusaktidega, mis asuvad Viljandi valla kodulehel http://www.viljandivald.ee/haridus-ja-kultuur/oigusaktid/link opens on new page ja väljaprindituna rühmas.
 • Arve lapse toiduraha ja osalustasu maksmiseks saab lapsevanem  e-posti teel, mille maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.
 • Toiduraha ja/või osalustasu maksmata jätmisel järgmise kuu:
 • 1) esimeseks (1) kuupäevaks, on direktoril õigus last lasteaeda mitte lubada;
 • 2)kahekümnendaks (20) kuupäevaks, kaotab laps koha lasteaias.
 • Laps arvatakse toidult maha, kui puudumisest teatatakse ette hiljemalt eelmise päeva õhtuks rühmaõpetajale e-lasteaias ELIIS  kaudu. Sama  päeva hommikul saab teatada kuni 8.00-ni telefonile 4349674 (Mõmmik) ja 53462742 (Karukell) või e-lasteaeda ELIIS.
 • Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra, päevakava ja lasteaia toiduraha ning kohatasu maksmise korraga.
 • Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia põhimääruse (kodukorra aluseks on kooli põhimäärus) töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega.
 • Lapse lasteaiast lahkumiseks esitab lapsevanem direktorile sellekohase kirjaliku avalduse hiljemalt 2 nädalat enne lahkumist.

           

Lasteaia kodukorra aluseks on:

Koolieelse lasteasutuse seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006link opens on new pagehttps://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006">

 

Avaldatud 07.02.2020. Viimati muudetud 07.02.2020.